نسخه های فیفا 20 (استاندارد ، قهرمانان ، نهایی)

نسخه های فیفا 20 (استاندارد ، قهرمانان ، نهایی)

22 فروردین 1399

بازی های جدید FIFA20 3 نسخه برای کامپیوتر ، PS4 و Xbox با حمایت کرد. توضیحات از:

 FIFA 20 Edition Champions

>  FIFA 20 Edition Standard

 FIFA 20 Ultimate Edition

به زودی می توان دسترسی تنظیم کنید ، پشتیبانی با قیمت برای بازی های دیجیتال.


مجتبی میرهاشمی